Model upłynniania cząsteczki amylopektyny przy udziale beta-amylazy

Model upłynniania cząsteczki amylopektyny przy udziale beta-amylazy

Schemat ataku beta-amylazy na cząsteczkę amylopektyny. Przyjęto, że beta-amylaza odcina sekwencyjnie cząsteczki maltozy od końców nieredukujących łańcuchów amylopektyny, aż do momentu zbliżenia się do punktu rozgałęzienia w cząsteczce. Produktami reakcji są cząsteczki maltozy oraz dekstryny graniczne.

Podjednostki glukozy zaznaczono jako okręgi niebieskie lub brązowe (w przypadku punktów rozgałęzienia). Koniec redukjący w cząsteczce amylopektyny odpowiada małemu fioletowemu punktowi zaznaczonemu na jednej skrajnej podjednostce glukozy. Miejsce ataku enzymu ("cięcia") zaznaczono czerwoną strzałką.