Modelowanie reakcji enzymatycznej degradacji biopolimerów

Piotr Wojciechowski

Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych

Politechniki Wrocławskiej

W pracy przedstawiono model matematyczny enzymatycznej degradacji biopolimerów uwzględniający między innymi:

W oparciu o zaproponowany model opracowano program komputerowy, w którym poprzez podanie parametrów startowych, można określić charakter danej reakcji. Możliwe jest śledzenie reakcji pod kątem określenia frakcji powstających produktów, kinetyki reakcji oraz zmieniających się oddziaływań między cząsteczkami.

Założenia modelu zweryfikowano w oparciu o dane uzyskane dla procesu hydrolizy skrobi przy udziale a-, b- oraz glukoamylaz.

Click here to better see this picture!

Click here to better see this picture!

Rys. Przykładowe zestawienie wyników eksperymentalnych uzyskanych dla enzymatycznej hydrolizy skrobi przy udziale a -amylazy immobilizowanej na nośniku akrylowym z symulacją komputerową. Po prawej stronie przedstawiono wpływ zmiany stężeń substratu i inhibitora kompetycyjnego (maltozy) na szybkość omawianej reakcji przy stałym stężeniu enzymu.

Szerszy opis omawianego zagadnienia można znaleźć w sieci internet pod adresem: http://www.iic.pwr.wroc.pl/~siechu/bio/index.html